Thursday, 18 August , 2022

حزب لیکود

نفوذ یک گروه ایرانی در حزب لیکود
رسانه صهیونیستی مدعی شد؛

نفوذ یک گروه ایرانی در حزب لیکود

رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که یک گروه ایرانی موفق به نفوذ در این رژیم و حزب لیکود شده و بر امور سیاسی این رژیم تأثیر گذاشته است.