حجت الله عبدالملکی

11دسامبر
قطعا مدیران ناکارآمد و مردم گریز در دولت جدید تمدید نخواهند شد
عبدالملکی:

قطعا مدیران ناکارآمد و مردم گریز در دولت جدید تمدید نخواهند شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: قطعا مدیران ناکارآمد و مردم گریز در دولت جدید تمدید نخواهند شد.