حجت الاسلام طائب

06سپتامبر
لزوم توسعه و تعمیق همکاری‌ها و هم‌افزایی‌های اطلاعاتی
حجت‌الاسلام طائب در دیدار با وزیر اطلاعات تاکید کرد؛

لزوم توسعه و تعمیق همکاری‌ها و هم‌افزایی‌های اطلاعاتی

حجت‌الاسلام طائب دردیدار باوزیر اطلاعات برلزوم توسعه و تعمیق همکاری‌ها و هم‌افزایی‌های اطلاعاتی تاکید واظهار امیدواری کرد این همکاری‌ها در دوره جدید توسعه یابد.