Wednesday, 29 June , 2022

جواد ساداتی نژاد

تاکید وزیر جهاد کشاورزی  تسریع صدورمجوز‌های کسب وکار کشاورزی

تاکید وزیر جهاد کشاورزی تسریع صدورمجوز‌های کسب وکار کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از مرکز پایش و مدیریت هوشمند کشاورزی ایران بر تسریع صدور مجوز‌های کسب و کار کشاورزی تاکید کرد.