جمعیت کشور

15نوامبر
برآوردی از جمعیت کشور در سال ۱۴۳۰ منتشر شد

برآوردی از جمعیت کشور در سال ۱۴۳۰ منتشر شد

مرکز آمار ایران برآوردی از جمعیت کشور در سال ۱۴۳۰ ارائه داده است.