جلسه هفتگی سران قوا

11دسامبر
جلسه هفتگی سران قوا به میزبانی رئیس قوه قضائیه برگزار شد

جلسه هفتگی سران قوا به میزبانی رئیس قوه قضائیه برگزار شد

جلسه هفتگی سران قوا به میزبانی رئیس قوه قضائیه برگزار شد.