جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی

23نوامبر
پیشنهاداتِ تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود
رئیسی:

پیشنهاداتِ تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود

رئیس جمهور از کارگروه تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی خواست تا پیشنهادات موجود در این زمینه را ارائه کند.