جلسه شورای عالی اداری

07دسامبر
باید اقدامات مؤثری برای اصلاح در نظام اداری کشور انجام شود
رئیسی در جلسه شورای عالی اداری:

باید اقدامات مؤثری برای اصلاح در نظام اداری کشور انجام شود

رئیس جمهور گفت: با وجود رسالت سنگینی که بر عهده مدیران است باید اقدامات مؤثری برای اصلاح در نظام اداری کشور انجام شود.