Wednesday, 29 June , 2022

جلسه شورای صنفی نمایش

بلیت سینما‌ها همه روزه در ماه مبارک رمضان نیم بها باشد

بلیت سینما‌ها همه روزه در ماه مبارک رمضان نیم بها باشد

در جلسه شورای صنفی نمایش مقرر شد بلیت سینما‌ها همه روزه در ماه مبارک رمضان نیم بها باشد.