Tuesday, 27 September , 2022

جلسه شورای اقتصاد

تمرکز بر تولید با محوریت مردم، مهم‌ترین تغییر ریل اقتصادی دولت است
مخبر در شورای اقتصاد:

تمرکز بر تولید با محوریت مردم، مهم‌ترین تغییر ریل اقتصادی دولت است

معاون اول رئیس‌ جمهور تمرکز بر تولید با محوریت مردم را مهمترین تغییر ریل اقتصادی دولت سیزدهم عنوان کرد.