جلسه شورایعالی مناطق آزاد

21نوامبر
باید تحول جدی در مناطق آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی ایجاد شود
رئیسی در شورای عالی مناطق آزاد:

باید تحول جدی در مناطق آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی ایجاد شود

رئیس جمهور گفت: باید تحول جدی در مناطق آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی ایجاد شود و این مناطق به اهداف اصلی تشکیل خود بازگردند.