جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی

03ژانویه
بررسی راهکارهای توسعه روابط اقتصادی ایران و ترکیه

بررسی راهکارهای توسعه روابط اقتصادی ایران و ترکیه

راهکارهای توسعه روابط اقتصادی ایران و ترکیه در جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی مورد بررسی قرار گرفت.