جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی

29آگوست
همه تصمیمات دولت باید پیوست عدالت ورزی داشته باشد
رئیسی در جلسه ستاد اقتصادی دولت:

همه تصمیمات دولت باید پیوست عدالت ورزی داشته باشد

رئیس جمهور گفت: همه تصمیمات دولت باید پیوست عدالت ورزی داشته باشد و بر این مبنا پیگیری و با اقتدار اجرایی شود.