جدول پخش مدرسه تلویزیونی

20نوامبر
برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای یک شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰

برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای یک شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای یک شنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ مشخص شد.

17نوامبر
برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای پنج شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰

برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای پنج شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای پنج شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰ مشخص شد.