Thursday, 29 September , 2022

تیم ملی دانشجویان

آموزش قلب تپنده هر فدراسیون است
سرمربی پیشین تیم ملی دانشجویان:

آموزش قلب تپنده هر فدراسیون است

سرمربی پیشین تیم ملی دانشجویان گفت: آموزش قلب تپنده هر فدراسیون است و رئیس جدید فدراسیون فوتبال نیز نگاه ویژه ای به مقوله آموزش دارد.