Sunday, 26 June , 2022

تیم فوتبال بایرلورکوزن

دستمزد بازیکنان تیم فوتبال بایرلورکوزن/ آزمون گرانترین بازیکن

دستمزد بازیکنان تیم فوتبال بایرلورکوزن/ آزمون گرانترین بازیکن

بر اساس لیست منتشر شده دستمزد بازیکنان تیم فوتبال بایرلورکوزن، سردار آزمون بیشترین دستمزد را از این تیم آلمانی دریافت می کند.