تولید کاغذ

02نوامبر
دولت به دنبال خودکفایی در تولید کاغذ در کشور است
مخبر:

دولت به دنبال خودکفایی در تولید کاغذ در کشور است

معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت به دنبال خودکفایی در تولید کاغذ در کشور است، تاضمن تامین نیاز فعلی مطبوعات و نشر و چاپ، موانع پیش روی کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی کاغذ را نیز برطرف کند.