توسعه ورزش

05سپتامبر
آغاز حرکت جهادی کمیته همگانی فدراسیون بدنسازی برای توسعه ورزش در روستاها
مسئول کمیته همگانی فدراسیون بدنسازی:

آغاز حرکت جهادی کمیته همگانی فدراسیون بدنسازی برای توسعه ورزش در روستاها

مسعود حیدرزاده از آغاز سفرهای استانی مسئولین کمیته همگانی فدراسیون بدنسازی، در راستای توسعه ورزش همگانی در میان جامعه روستایی خبر داد.