Sunday, 29 May , 2022

تورم اجاره بها

میزان بیشترین و کمترین تورم اجاره بها در تابستان ۱۴۰۰ اعلام شد

میزان بیشترین و کمترین تورم اجاره بها در تابستان ۱۴۰۰ اعلام شد

میزان بیشترین و کمترین تورم اجاره بهای واحد‌های مسکونی خانوار‌های شهری در تابستان ۱۴۰۰ توسط مرکز آمار ایران اعلام شد.