Monday, 8 August , 2022

تهران من

ثبت نام در تهران من/ راهنمای جامع استفاده از سامانه تهران من

ثبت نام در تهران من/ راهنمای جامع استفاده از سامانه تهران من

همه خودروهایی که قصد تردد در محدوده طرح ترافیک را دارند، باید برای محاسبه عوارض و روزهای رایگان مشخصات خودروی خود را در سامانه تهران من ثبت کنند.