تعطیلی کارخانه

29دسامبر
دستور رئیس بانک مرکزی برای رسیدگی فوری تعطیلی یک کارخانه

دستور رئیس بانک مرکزی برای رسیدگی فوری تعطیلی یک کارخانه

رئیس‌ کل بانک مرکزی دستور پیگیری ویژه و رسیدگی فوری به ابعاد مختل تعطیلی یک کارخانه تولیدی فرآورده‌های گوشتی در اصفهان را صادر کرد.