Sunday, 26 June , 2022

تعطیلات عید نوروز

توجه به زمان مصرف وعده های غذایی در ایام تعطیلات نوروز

توجه به زمان مصرف وعده های غذایی در ایام تعطیلات نوروز

رئیس اداره تغذیه مراکز جمعی دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت اعلام کرد: در ایام تعطیلات عید نوروز توجه به زمان مصرف وعده های غذایی از اهمیت بیشتری برخوردار است