Saturday, 13 August , 2022

تردد زمینی ایران

بخشی از مسیر تردد زمینی ایران به ارمنستان مسدود شد
لطیفی:

بخشی از مسیر تردد زمینی ایران به ارمنستان مسدود شد

سخنگوی گمرک گفت: بخشی از مسیر تردد زمینی ایران به ارمنستان توسط نیرو‌های کشور آذربایجان مسدود شد.