تخریب اموال بیمارستان شهید مفتح

06نوامبر
دستگیری عامل قدرت نمایی و تخریب اموال بیمارستان شهید مفتح ورامین

دستگیری عامل قدرت نمایی و تخریب اموال بیمارستان شهید مفتح ورامین

عامل قدرت نمایی و تخریب اموال بیمارستان شهید مفتح ورامین دستگیر و روانه زندان شد.