Tuesday, 27 September , 2022

بهرام عین الهی

جامعه پزشکی برای سلامت مردم خود را به آب و آتش زدند
بهرام عین الهی:

جامعه پزشکی برای سلامت مردم خود را به آب و آتش زدند

جامعه پزشکی برای سلامت مردم خود را به آب و آتش زدند و زمانی که بسیاری از مردم از ترس جانشان از خانه بیرون نمی آمدند در عرصه درمان هموطنان شان خوش درخشیدند .