Saturday, 21 May , 2022

بهترین لژیونر آسیایی

طارمی، انصاری فرد و صیادمنش نامزد بهترین لژیونر آسیایی هفته

طارمی، انصاری فرد و صیادمنش نامزد بهترین لژیونر آسیایی هفته

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) نام طارمی، انصاری فرد و صیادمنش را در فهرست ۱۰ نامزد کسب عنوان بهترین لژیونر آسیایی هفته قرار داد.