Saturday, 13 August , 2022

برنامه پارالمپیک

پوشش زنده مسابقات نمایندگان ایران در ویژه برنامه پارالمپیک شبکه ورزش

پوشش زنده مسابقات نمایندگان ایران در ویژه برنامه پارالمپیک شبکه ورزش

ویژه برنامه پارالمپیک شبکه ورزش از روز پنجشنبه ۴ شهریور به مدت ۱۰ روز به پوشش زنده تمامی مسابقات نمایندگان ایران خواهد پرداخت.