Sunday, 26 June , 2022

برنامه فضایی ایران

حمایت روسیه از برنامه فضایی ایران در برابر اتهامات غربی‌ها

حمایت روسیه از برنامه فضایی ایران در برابر اتهامات غربی‌ها

روسیه از تلاش‌ کشور‌های غربی برای متهم کردن ایران در استفاده از برنامه فضایی خود انتقاد کرد.