برخورد شهاب سنگ

10جولای
فیلم لحظه انفجار شهاب سنگ در برخورد با جو زمین

فیلم لحظه انفجار شهاب سنگ در برخورد با جو زمین

انفجار شهاب سنگ در برخورد با جو زمین در آیداهو آمریکا