Saturday, 21 May , 2022

بانک های دولتی

ما میراث دار کسری ها و بی انضباطی ها هستیم
خاندوزی:

ما میراث دار کسری ها و بی انضباطی ها هستیم

وزیر اقتصاد گفت: ما میراث دار کسری ها و بی انضباطی ها هستیم، اما مسیر جدیدی را گشوده ایم که مدیران را کارآمد و پاسخگو خواهد کرد.