بانک جهانی

08اکتبر
گزارش بانک جهانی از میزان رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۱

گزارش بانک جهانی از میزان رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۱

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود میزان رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی کرد.