اورژانس

24آگوست
ابلاغ نحوه پرداخت اعضای هیئت علمی و پزشکان درمانی تمام وقت بخش اورژانس
از سوی مخبر صورت گرفت؛

ابلاغ نحوه پرداخت اعضای هیئت علمی و پزشکان درمانی تمام وقت بخش اورژانس

معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به نحوه پرداخت اعضای هیئت علمی و پزشکان درمانی تمام وقت بخش اورژانس را ابلاغ کرد.