اوراق مالی

16دسامبر
پرداخت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از اوراق دولت دوازدهم در سال آینده
مسعود میرکاظمی:

پرداخت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از اوراق دولت دوازدهم در سال آینده

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشورگفت: سال آینده باید ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق مالی و وامهای خارجی از تعهدات دولت قبل پرداخت شود