اوباما

09نوامبر
همه باید هماهنگ و همزمان پارو بزنیم
باراک اوباما:

همه باید هماهنگ و همزمان پارو بزنیم

. اوباما که خود در جزیره هاوایی به دنیا آمده گفت: جزایر دنیا این پیام را می‌فرستند که اگر حالا برای ما اقدام نکنید، بعداً خیلی دیر خواهد بود.