انفجار موشک

05ژانویه
انفجار موشک در شهر قدس تهران صحت ندارد
حسن نایبی:

انفجار موشک در شهر قدس تهران صحت ندارد

معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران شایعه انفجار موشک را رد کرد.