انجمن صدابرداران

13آگوست
درخواست انجمن صدابرداران و صداگذاران سینمای ایران برای واکسیناسیون عمومی

درخواست انجمن صدابرداران و صداگذاران سینمای ایران برای واکسیناسیون عمومی

انجمن صدابرداران و صداگذاران سینمای ایران هم درخواست واکسیناسیون عمومی در پی شیوع کرونا را مطرح کرد.