Monday, 8 August , 2022

امیر سرتیپ محمد رضا آشتیانی

تقویت توان رزم و صادرات محصولات دفاعی از اولویت‌ های وزارت دفاع است
امیر آشتیانی:

تقویت توان رزم و صادرات محصولات دفاعی از اولویت‌ های وزارت دفاع است

وزیر دفاع تقویت توان رزم از طریق ارتقای سامانه‌های دفاعی در برابر تهدیدات سخت و نیمه سخت وصادرات محصولات دفاعی را از اولویت‌های وزارت دفاع دانست.