امیرعبداللهیان

10ژانویه
سفر امیرعبداللهیان وزیر خارجه به چین در انتهای هفته جاری

سفر امیرعبداللهیان وزیر خارجه به چین در انتهای هفته جاری

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از سفر امیرعبداللهیان وزیر خارجه به چین در انتهای هفته جاری خبر داد.