اموال مازاد

22نوامبر
۹۸۰ میلیارد تومان اموال دولتی طی امسال به فروش رفته است
دادگر:

۹۸۰ میلیارد تومان اموال دولتی طی امسال به فروش رفته است

مدیرکل دفتر مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت اقتصاد گفت: طی امسال تا الان ۹۸۰ میلیارد تومان به فروش رفته و دستگاه ها نسبت به فروش مابقی آن اقدامی نکرده اند.