افسردگی تابستانی

26ژوئن
چگونه با افسردگی تابستانی مقابله کنیم؟

چگونه با افسردگی تابستانی مقابله کنیم؟

شایع ترین علل افسردگی تابستان قرارگیری در معرض نور خورشید می باشد که منجر به تغییر ساعت داخلی بدن یا ریتم شبانه روزی می شود.