اعمال روز عرفه

20جولای
اعمال روز عرفه + صوت دعای عرفه
آداب و اعمال شب و روز عرفه

اعمال روز عرفه + صوت دعای عرفه

روز عرفه از روزهای پرفضیلتی است که انجام برخی اعمال در روز عرفه موجب نزدیکی سازنده تر به خالق هستی و کسب خیرات دنیوی و اخروی بیشتر است.