اطلس مقاومت و مکتب حاج قاسم

05ژانویه
اطلس مقاومت و مکتب حاج قاسم در سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح رونمایی شد

اطلس مقاومت و مکتب حاج قاسم در سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح رونمایی شد

اطلس مقاومت و مکتب حاج قاسم در سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح رونمایی شد.