Sunday, 26 June , 2022

اسکمپر

تکنیک SCAMPER  

تکنیک SCAMPER  

بعنوان یک تکنیک تولید ایده شناخته شده است که به شما کمک می کند تا سوال هایی از خود بپرسید تا ایده هایی را برای محصولات و خدمات جدید ایجاد کنید