استفان دوژاریک

11آگوست
همچنان به ابراز نگرانی درباره اوضاع پرتنش در منطقه خلیج ادامه می‌ دهیم
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل:

همچنان به ابراز نگرانی درباره اوضاع پرتنش در منطقه خلیج ادامه می‌ دهیم

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفت: ما همچنان به ابراز نگرانی درباره اوضاع پرتنش در منطقه خلیج (فارس) ادامه می‌دهیم. این گذرگاه آبی برای اقتصاد جهانی بسیاراهمیت دارد.