استرس و اضطراب

10نوامبر
ارتباط میزان بالای نشستن و کم تحرکی با افزایش افسردگی

ارتباط میزان بالای نشستن و کم تحرکی با افزایش افسردگی

نتایج مطالعات جدید نشان می‌دهد، میزان بالای نشستن و کم تحرکی با افزایش افسردگی مرتبط است.