ارز ۴۲۰۰ تومانی

20دسامبر
بررسی جزئیات انحراف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اهداف تعیین شده
در گفت و گوی ویژه خبری مطرح شد؛

بررسی جزئیات انحراف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اهداف تعیین شده

جزئیات انحراف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اهداف تعیین شده و راهکار توزیع عادلانه این ارز در برنامه گفت و گوی ویژه خبری امشب مطرح و بررسی شد.