Wednesday, 25 May , 2022

ارز حاصل از صادرات

قانون برگشت ارز حاصل از صادرات قابل حذف نیست
پیمان پاک:

قانون برگشت ارز حاصل از صادرات قابل حذف نیست

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: قانون برگشت ارز حاصل از صادرات قابل حذف نیست، زیراهمان طور که ما به صادرکننده کمک می‌کنیم، او هم بایدبه مادراین شرایط ارزی کمک کند.