ارتش جمهوری اسلامی

18سپتامبر
مهمترین رسالت وزارت دفاع پشتیبانی از نیروهای مسلح است
امیر آشتیانی:

مهمترین رسالت وزارت دفاع پشتیبانی از نیروهای مسلح است

وزیر دفاع تاکید کرد: مهمترین رسالت وزارت دفاع پشتیبانی از نیروهای مسلح است.