اداره کل هواشناسی استان تهران

08اکتبر
ادامه روند کاهش دمای تهران طی سه روز آینده

ادامه روند کاهش دمای تهران طی سه روز آینده

اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: طی سه روز آینده کاهش دمای تهران قابل انتظار است.