احمد اصانلو

28سپتامبر
احمد اصانلو به عنوان رئیس سازمان تعزیرات حکومتی انتخاب شد

احمد اصانلو به عنوان رئیس سازمان تعزیرات حکومتی انتخاب شد

مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد و در این مراسم احمد اصانلو به عنوان رئیس جدید سازمان معرفی شد.